Ferienwohnung in Neuschnau | Ferienapartments in Neuschnau | Ferienhaus in Neuschnau | Urlaub in

AGB

Algemene Reisvoorwaarden

1. Toepassingsgebied – voorwerp van de overeenkomst

Onze algemene reisvoorwaarden gelden voor het leveren van sprestaties volgens de overeenkomst die tussend de BIHZ GmbH en de reiziger afgesloten is.

Onze algemene reisvoorwaarden gelden zowel jegens consumenten als jegens bedrijven, behoudens er is een differentiatie in de desbetreffende bepaling verricht.

2. Aanmelding en bevestiging van de reis

Het verdrag komt op boekingsaanvraag van de reiziger en de desbetreffende boekingsbevestiging van de BIHZ GmbH tot stand. U kunt zich schriftelijk, mondeling of telefonisch aanmelden.        De aanmelding door u gebeurt dan ook voor alle in de aanmelding genoemde reisdeelnemers, voor wier contractuele verbintenis u – zoals voor u eigen verbintenissen –  instaat. Met de aanmelding erkent u onze reisvoorwaarden. Wijkt de inhoud van de bevestiging van de inhoud van de aanmelding af, dan hebben wij uw aanbod niet aanvaard. Aan ons aanbod zijn wij 10 dagen gebonden.  Stemt u binnen deze periode niet met ons nieuw aanbod in, dan mogen wij erover elders beschikken. In de vakantiewoningen mogen enkel het genoemde maximale aantal personen wonen. Kinderen worden net als volwassenen als volle personen aangerekend. Meer personen kunnen uitgesloten worden.

3.Betaling en reisdocumenten

De reiziger is verplicht om voor de geboekte prestaties de overeengekomen prijs te betalen. Bij boekingen of na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de reis is een aanbetaling van 50,00 Euro per woning te doen. De aanbetaling wordt op het reistarief aangerekend. Het volledige reistarief is zonder nogmaals herhaalde sommatie tot uiterlijk drie weken voor het aantreden van de reis, aankomst bij ons, te betalen. Indien het tarief tot het aantreden van de reis niet volledig betaald is, wordt het verdrag na maning en verstrijken van een redelijke termijn tegen betaling van het reistarief ontbonden. Er valt dan een vergoeding zoals bij het aftreden van de reiziger te betalen, hetzij dat er op dit moment een belangrijk manco betreffende de reis ter tafel lag. In het geval van kortdurige boekingen is het reistariefmeteen te betalen, uiterlijk bij aankomst ter plaatse.

4. Prestaties en prijzen

Voor de contractuele prestaties gelden omschrijving, afbeelding en de voor de reisperiode van dat ogenblik geldige prijsopgaven op flyer en website. Een sluiting van het contract onder voorwaarden is niet mogelijk. Toegevoegde wijzigingen van het prospectus (met betrekking tot de rectificatie van vergissingen en rekenfouten) behouden wij ons voor tot de schriftelijke bevestiging. Indien deze wijzigingen pas bij de bevestiging plaatsvinden, verwijzen wij naar punt 2 van onze reisvoorwaarden. Als uw boeking verschillende seizoentijden bevat, wordt het tarief pro rata berekend, conform de telkens geldige prijstabellen in het ten grondslag liggnde prospectus – tenzij uitzonderingen apart gekenmerkt zijn.

Weitere Leistungen und Preise:
 > Waschservice inkl. Waschmittel pro Ladung: 5,00 €
 > Endreinigung pro Wohnung: 30,00 €
 > Aufpreis für Hunde: 10,00 /pro Tag und Hund

5. Aftreding door de klant, overboeking, vervanging van personen

Voor de aanvang van de reis kunt u ten allen tijde afstand van de reis doen. Uw aftreding is schriftelijk te verklaren. Uw aftreding heeft op die dag rechtswerking, waarop de aftredingsverklaring bij ons inkomt. Doet u van een geboekte reis afstand, dan brengt men u de volgende kosten in rekening, omdat wij uitgaves hadden:

  • tot de 45de dag voor aantreden van de reis 20%
  • vanaf de 44de dag tot de 35de dag voor aantreden van de reis 50%
  • vanaf de 34de tot de eerste dag voor aantreden van de reis 80%
  • vanaf de dag van het aantreden van de reis en indien de reis niet aangetreden wordt 90% van het reistarief.

Deze aftredingsvergoeding geldt per woning. De reiziger staat het bewijs vrij, dat wij geen of een geringe schade opgelopen zijn.

Conform uw wens wijzigen wij de aanmelding van uw reis (overboeking). Als overboekingen gelden wijzigingen betreffende het tijdstip van de reis en de woningen. Bij de boeking van uw reis en bij eventuele overboekingen kunt u zich door een derde laten vervangen. Indien geen nieuwe boeking ter tafel ligt, gelden de onder aftredingen genoemde voorwaarden.

6. Aansprakelijkheid

Indiende prestatie niet of niet volgens contract geleverd wordt, kunt u oplossing eisen. Berust het niet leveren of de niet volgens contract geleverde prestatie op een omstandigheid, die zich na de sluiting van het contract heeft voorgedaan en door ons niet tegen trouw en geloof veroorzaakt is, zijn wij gerechtigd om door het leveren van een gelijk- of hogerwaardige schadeloosstelling oplossing tot stand te brengen. In het geval van problemen met betrekking tot de prestatie, die zich eventueel voordoen, bent u verplicht om in het kader van de wettelijke voorschriften mee te werken, eventuele schades te voorkomen of klein te houden.  De manco’s dienen onmiddellijk op de vakantieplaats gemeld te worden, en de locale administratie is ervan op de hoogte te stellen. De administratie is gelast om voor oplossing te zorgen, indien mogelijk. Indien de melding opzettelijk verzuimd wordt, vervalt de verplichting van de BIHZ GmbH, te minderen of de schade te vergoeden.

7. Garantie

U dient uw mogelijke aanspraken op garantie of schadevergoeding binnen één maand na de contractueel overeengekomen datum van terugkeer doen gelden. Anders vervallen deze aanspraken. Dit zou om redenen van het samenstellen en documentatie van bewijzen zo mogelijk schriftelijk gebeuren. Aanspraken vanwege het feit dat de reis niet volgens contract geleverd werd, verjaren in ieder geval 12 maanden na het eind van de reis.